Tin tức

Mở rộng Cửa Sổ Game

08:04 PM [23/7/2018]

Mở rộng cửa sổ 992x702 : 

- Mở khung chat gõ => "/w2" => ENTER .

- Kiểm tra thông báo .

- Tắt cửa sổ game , vào lại .

Thu nhỏ cửa sổ (800x600):

- Làm tương tự mở rộng nhưng câu lệnh là "/w1"