Tin tức

Mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

12:10 PM [12/5/2020]

 

Phần thưởng theo mốc

  • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.
  • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm nhận dược Không cộng dồn.
Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
500 300.000.000 kinh nghiệm
1.000 600.000.000 kinh nghiệm
1.500 Ngọc Bội Hiệp Cốt
2.000 1.000.000.000 kinh nghiệm
2.500 1 Ngựa Bôn Tiêu (không khóa , 90 ngày)
3.000 1.300.000.000 kinh nghiệm
3.500 Ngẫu nhiên một trang bị Định Quốc hoặc An Bang
4.000 1.600.000.000 kinh nghiệm
4.500 2.000.000.000 kinh nghiệm
5.000 1 Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viên
7.000 1 Rương trang bị Hoàng Kim Môn Phái
(ngẫu nhiên môn phái, không khóa,vĩnh viễn)