Tin tức

Mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

12:10 PM [12/5/2020]

 

Phần thưởng theo mốc

  • Hoàn thành nhiệm vụ đến số lượng nhất định, nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng bên dưới.
  • Giới hạn nhiệm vụ : 60 nhiệm vụ / ngày
  • Lưu ý: có thể dùng vật phẩm để hoàn thành nhanh nhiệm vụ
Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
500 1 cuốn bí kíp 9x random 
1.000 2 tẩy tủy kinh + 2 võ lâm mật tịch ( khóa )
1.500 1 Ngựa Chiếu Dạ
2.000 1 Ngọc bội Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình
2.500 Bí Kíp 120
3.000 1 Áo Nhu Tình hoặc Hiệp Cốt
3.500 1 Ngựa Bôn Tiêu ( Không khóa - 30 ngày )
4.000 Ngẫu nhiên trang bị Đinh Quốc & An Bang
5.000 1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
6.000 1 Rương trang bị Hoàng Kim Môn Phái
(ngẫu nhiên môn phái, không khóa,vĩnh viễn)